Điều Khoản của GreenHand
Terms of GreenHand

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GREENHAND

GreenHand có những điều khoản riêng được tổng hợp vào GreenHand Sustainable Điều khoản của GreenHand bạn vui lòng đọc kỹ để bảo vệ quyền lợi của bạn

Địa chỉ trang web của chúng tôi là:  http://greenhand.vn

Fanpage của chúng tôi: https://www.facebook.com/greenhand.vn/

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối.

3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

TERMS OF GREENHAND

GreenHand has its own terms that are incorporated into GreenHand Sustainable Terms of GreenHand, please read carefully to protect your rights.

Our website address is: http://greenhand.vn

Our fanpage: https://www.facebook.com/greenhand.vn/

1. Introduction

Welcome customers to our website.

When you visit our website, you agree to these terms. The Website reserves the right to change, modify, add or remove any part of these Terms of Sale, at any time. Changes are effective immediately upon posting on the website without prior notice. And when you continue to use the website, after changes to these Terms are posted, it means that you accept those changes.

Please check back often to keep up to date with our changes.

2. Website User Guide

When accessing our website, customers ensure that they have full civil behavior to carry out purchase and sale transactions in accordance with current regulations of Vietnamese law.

During the registration process, you agree to receive promotional emails from the website. If you do not want to continue to receive mail, you can refuse.

3. Safe and convenient payment

Buyers can refer to the following payment methods and choose to apply the appropriate method:

Option 1: Direct payment (buyers receive goods at the seller's address)

Option 2: Pay later (COD – delivery and collection of money)

Option 3: Pay online via credit card, transfer